• Revision

  • Revision

Ligger du under gränserna för lagstadgad revision? Du kanske har ett mindre bolag med fåtal anställda och en tryggad kundstock eller är Ni mitt uppe i expansion? Det gör ingen skillnad hur litet eller stort ditt bolag är, revisionen är en kvalitetssäkring – en årlig hälsokontroll av din verksamhet. Revisorn genomför en oberoende revision genom att granska och bedöma företags årsredovisning, bokföring och förvaltning.

Resultatet av

granskningen dokumenteras och rapporteras både till dig som företagare och i den offentliga revisionsberättelsen. Revisorns kanske viktigaste funktion är att ge trovärdighet åt företagets finansiella information. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans beslutsunderlag för företagets intressenter, och de måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen.
Revision blir även i fortsättningen det bästa sättet att skapa förtroende och trygghet.
Inom tjänsten revision tillhandahåller vi också bl.a.

  • Översiktlig granskning
  • Granskning enligt särskild överenskommelse
  • Granskning i samband med utställande av intyg